Załatw sprawę

Godziny pracy i obsługi klientów

Dział Obsługi Klienta, Dział Techniczno – Dokumentacyjny oraz Dział Ewidencji i Rozliczeń przyjmuje odbiorców usług:

Jednostka Realizująca Projekt – tel. 32 624 13 60, 32 624 13 70 wew. 36, 40 przyjmuje odbiorców usług od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Godziny pracy kasy

Informacja Konsumencka

Pobierz załączniki:

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta EBOK

Dokumenty do pobrania:

 Umowa na dostarczenie wody i/ lub odprowadzanie ścieków

Umowę przygotowuje Dział Ewidencji i Rozliczeń: tel. 32 624 13 61 wew. 21 w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 7.00 – 15.00 oraz w czwartek w godz. 7.00 – 17.00.

Umowy zawierane są z osobami, które posiadają tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, a w przypadku budynków wielolokalowych właścicielem lub zarządcą. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego umowę zawiera się także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku po spełnieniu warunków technicznych określonych przez RPWiK Sp. z o.o. Chrzanów.

Wymagane dokumenty do zawarcia umowy przez osobę fizyczną:

Dokumenty do pobrania:

Wymagane dokumenty do zawarcia umowy przez podmiot gospodarczy:

W przypadku przepisania umowy na innego odbiorcę, należy dostarczyć wyżej wymienione dokumenty oraz protokół zdawczo-odbiorczy zawierający numer wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego oraz podpisy strony zdającej i strony odbierającej.

Realizacja przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej prowadzi Dział Techniczno-Dokumentacyjny: tel. 32 623 96 14 lub 32 622 72 29 wew. 41, 42, 68, w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 7.00 – 15.00 oraz w czwartek w godz. 7.00 – 17.00.

Zawieranie umów o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej prowadzi Jednostka Realizująca Projekt Funduszu Spójności: tel. 32 624 13 60, 32 624 13 70 wewn. 36, 40, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

W celu uzyskania warunków technicznych należy złożyć pisemny wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Mapa zasadnicza z nakładką S+U+E w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczoną lokalizacją obiektu,
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z przyłączanego obiektu wraz z mapą określającą granice działki.

Termin wydania warunków – do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Dokumenty do pobrania:

Realizacją przyłączy wodociągowych zajmuje się Wydział Sieci Wodociągowe: tel. 32 623 22 56 wew. 52, 53, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Realizacją przyłączy kanalizacyjnych zajmuje się Wydział Sieci Kanalizacyjnej: tel. 32 623 54 50 wew. 36, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

 

RPWiK Sp. z o.o. Chrzanów informuje zawierających umowę, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą przy ul.Jagiellońskiej 8 w Chrzanowie.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@rpwik.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, wynikających z niej praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń na jej podstawie. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.b. RODO.
 4. Dane będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:

1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT,

2) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,

3) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania , oraz prawo przeniesienia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.