Załatw sprawę

Godziny pracy i obsługi klientów

Dział Obsługi Klienta, Dział Techniczno – Dokumentacyjny oraz Dział Ewidencji i Rozliczeń przyjmuje odbiorców usług:

Jednostka Realizująca Projekt – tel. 32 624 13 60, 32 624 13 70 wew. 36, 40 przyjmuje odbiorców usług od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Godziny pracy kasy

Informacja Konsumencka

Pobierz załączniki:

Internetowe Biuro Obsługi Klienta IBOK

Dokumenty do pobrania:

 Umowa na dostarczenie wody i/ lub odprowadzanie ścieków

Umowę przygotowuje Dział Obsługi Klienta: tel. 32 623 36 22 lub 32 624 13 61 wew. 35, 37, 61, 62, w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 7.00 – 15.00 oraz w czwartek w godz. 7.00 – 17.00.

Umowy zawierane są z osobami, które posiadają tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, a w przypadku budynków wielolokalowych właścicielem lub zarządcą. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego umowę zawiera się także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku po spełnieniu warunków technicznych określonych przez RPWiK Sp. z o.o. Chrzanów.

Wymagane dokumenty do zawarcia umowy przez osobę fizyczną:

Dokumenty do pobrania:

Wymagane dokumenty do zawarcia umowy przez podmiot gospodarczy:

W przypadku przepisania umowy na innego odbiorcę, należy dostarczyć wyżej wymienione dokumenty oraz protokół zdawczo-odbiorczy zawierający numer wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego oraz podpisy strony zdającej i strony odbierającej.

Realizacja przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej prowadzi Dział Techniczno-Dokumentacyjny: tel. 32 623 96 14 lub 32 622 72 29 wew. 41, 42, 68, w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 7.00 – 15.00 oraz w czwartek w godz. 7.00 – 17.00.

Zawieranie umów o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej prowadzi Jednostka Realizująca Projekt Funduszu Spójności: tel. 32 624 13 60, 32 624 13 70 wewn. 36, 40, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

W celu uzyskania warunków technicznych należy złożyć pisemny wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Mapa zasadnicza z nakładką S+U+E w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczoną lokalizacją obiektu,
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z przyłączanego obiektu wraz z mapą określającą granice działki.

Termin wydania warunków – do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Dokumenty do pobrania:

Realizacją przyłączy wodociągowych zajmuje się Wydział Sieci Wodociągowe: tel. 32 623 22 56 wew. 52, 53, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Realizacją przyłączy kanalizacyjnych zajmuje się Wydział Sieci Kanalizacyjnej: tel. 32 623 54 50 wew. 36, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

RPWiK Sp. z o.o. Chrzanów informuje zawierających umowę, że:

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 8, 32-500 Chrzanów. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.) w celu realizacji niniejszej umowy na świadczenie usług.

2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma uprawnienia w zakresie kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, w tym między innymi, prawo dostępu do ich treści, oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

4. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji niniejszej umowy w celu wykonania usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo.