Ochrona Danych – RODO

Informacja o przetwarzaniu przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.                                 

W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust 1 i 2 RODO przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez RPWiK.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Jagiellońskiej 8 ( zwanym dalej „ Administratorem” lub „RPWiK”)

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:  iod@rpwik.pl

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:

Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej oznaczają w szczególności:

CZY PODANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY z RPWiK?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług. 

KOMU RPWiK POWIERZA DANE OSOBOWE?

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą nimi zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego, organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami, właściwe organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciele nieruchomości.

JAK DŁUGO RPWiK BĘDZIE PRZECHOWYWAŁ DANE OSOBOWE?

Państwa dane będą przechowywane:

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora:

INFORMACJE DODATKOWE

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Administrator nie przekazuje ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odstępstwo od reguły może stanowić przypadek, gdy strona umowy zmienia miejsce zamieszkania i znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z zakończeniem umowy i dokonaniem ostatecznych rozliczeń wymagają przesłania tych danych.

 


Klauzula Informacyjna – email

RPWiK Sp. z o.o. Chrzanów, informuje że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 8 w Chrzanowie.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@rpwik.pl.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z komunikacją pomiędzy nami a Panią/Panem na podstawie wyrażonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:

1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT,

2) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  2. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi współpracę i komunikację z nami.
  3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.