Laboratorium

Laboratorium Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji działa przy ul. Powstańców Styczniowych 15 w Chrzanowie, na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków. Składa się z dwóch pracowni – w pierwszej prowadzone są badania wody, w drugiej – ścieków. Od połowy 2010 roku laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 1191– oznacza to, że otrzymywane wyniki badań są obiektywne i wiarygodne, a laboratorium działa zgodnie z zasadami dobrej, laboratoryjnej praktyki profesjonalnej.

Badania próbek są wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Ogromne znaczenie ma także nowoczesny sprzęt wykorzystywany do badań, np. spektrometry absorpcji atomowej, służące do pomiarów śladowych zawartości niebezpiecznych metali ciężkich takich jak np. ołów, kadm, a także spektrofotometry, biurety cyfrowe czy wagi analityczne. Zdecydowana większość metod stosowanych w Laboratorium objęta jest akredytacją PCA, a wyniki badań uznawane są w obszarze regulowanym prawnie. Aktualny Zakres Akredytacji jest dostępny również na stronie internetowej PCA.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (najnowsza nowelizacja z dn. 7.12.2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) od 2008 roku Pracownia Badania Wody corocznie otrzymuje zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie (PPIS) na badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pracownia głównie zajmuje się monitoringiem jakości wody produkowanej przez RPWiK. W tym celu co roku opracowywany jest harmonogram monitoringu jakości wody, który również jest zatwierdzany przez PPIS. W każdym miesiącu z ponad 50 punktów kontrolnych pobierane są próbki wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Pracownia monitoruje ok. 40 różnych parametrów i wskaźników. Każda próbka jest badana na obecność szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów takich jak np. bakterie Escherichia coli, których obecność może świadczyć o zanieczyszczeniu wody ściekami. Wykonuje się też testy wykluczające występowanie w wodzie innych bakterii chorobotwórczych. Pobrane próbki wody są poddawane również badaniom fizykochemicznym. Oznacza się w nich m.in. mętność, odczyn (pH), twardość wody, zawartość składników mineralnych, ale również analizuje się je pod kątem obecności toksycznych substancji, takich jak metale ciężkie czy związki azotowe. Ogółem w pracowni co roku wykonywanych jest ok. 20 000 oznaczeń w ponad 1700 próbkach wody.

Kontrolą jakości ścieków zajmuje się Pracownia Badania Ścieków. Dzięki regularnym badaniom monitorowana jest praca oczyszczalni. Badane są ścieki trafiające do kanalizacji w gminach: Chrzanów, Trzebinia oraz Libiąż, a także próbki ścieków oczyszczonych, które płyną bezpośrednio do rzek.  Próbki badane są metodami: spektrofotometrycznymi, elektrochemicznymi, potencjometrycznymi, wagowymi, miareczkowymi oraz mikroskopowymi.

Ty też możesz zlecić badanie wody!

Oprócz wykonywania badań na potrzeby RPWiK, laboratorium świadczy usługi także dla klientów zewnętrznych. Każdy odpłatnie może zlecić badanie wody lub ścieków, łącznie z akredytowanym pobraniem próbki, jeśli jest to wymagane.

Próbki wody do badań są przyjmowane od poniedziałku do czwartku od 6:00 do 13:00.
Do badania mikrobiologicznego próbki wody wymagany jest sterylny pojemnik, który można bezpłatnie otrzymać w pracowni codziennie w dni robocze od 6:00 do 15:00.

Instrukcja pobierania próbek wody do analizy fizykochemicznej i/lub bakteriologicznej