Inwestycje

Sprawna i dobrze utrzymana sieć wodno – kanalizacyjna to efekt wieloletniej, systematycznej pracy na rzecz poprawy infrastruktury Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. oraz konsekwentnie realizowany plan inwestycji.

Największym i najbardziej kosztownym projektem zrealizowanym w ostatnich latach był projekt „Gospodarka wodna w Chrzanowie”, który w 2004 roku uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności UE (72 %) Jego wartość wyniosła prawie 35,5 mln euro.

W ramach projektu powstało:

Najważniejsze efekty dla mieszkańców:

Aby ciągle podnosić jakość świadczonych dla mieszkańców usług, co roku prowadzimy  szereg inwestycji, dzięki którym zwiększa się dostępność sieci wodno – kanalizacyjnej, a także poprawia jakość wody dostarczanej do domów.

W 2017 roku na inwestycje i remonty zaplanowano prawie 11 milionów zł. Najważniejsze zadania:

 

INFORMACJA

Zakończyła się przebudowa instalacji biogazowej na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie.

Proekologiczna inwestycja „Modernizacja oczyszczalni ścieków Chrzanów – przebudowa instalacji biogazowej” rozpoczęła się w maju 2017 r. i była możliwa dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie . Głównym efektem przebudowy są dwa nowe agregaty kogeneracyjne, które pozwolą na wytworzenie energii elektrycznej z osadów  – ok. 490 tys. kWh/rok, dzięki czemu RPWiK  zaoszczędzi ok. 80 tys. zł rocznie.

Zamontowano również zbiornik biogazu  o pojemności 1 000 m3, wybudowano rurociągi technologiczne, specjalistyczny system sterowania i wizualizacji całego procesu oraz zamontowano aparaturę kontrolno – pomiarową. Teraz powstające w procesie oczyszczania ścieków odpady – osady ściekowe – mogą zostać wykorzystane do wyprodukowania energii elektrycznej.

Całkowita wartość przebudowy instalacji to  3,1 mln zł. Inwestycję realizowała wyłoniona w publicznym przetargu spółka „Miko-Tech” z Łazisk Górnych.

Powstaje nowe ujęcie wody

W gminie Trzebinia w miejscowości Czyżówka trwają obecnie prace wiertnicze, polegające na wykonaniu dwóch studni (podstawowej i awaryjnej) ujmujących triasowe piętro wodonośne.

Po zakończeniu prac hydrogeologicznych i wiertniczych, kolejnym etapem tej inwestycji będzie wybudowanie nowoczesnej infrastruktury ujęcia wody głębinowej.

Obecnie woda dla domów na terenie Czyżówki jest dostarczana przez RPWiK Sp. z o.o. z ujęcia będącego własnością Tauronu. Wybudowanie własnego ujęcia znacznie poprawi bezpieczeństwo dostaw wody mieszkańcom.

INFORMACJA

 

Informujemy, iż w dniu 10.09.2019 r. w Krakowie Wodociągi Chrzanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarły z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę pożyczki Nr P/079/19/02 na współfinansowanie zadania pod nazwą „Remont budynku krat w Chrzanowie, wymiana krat, płuczki skratek”.

Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 4 017 349,80 zł brutto, kwota pożyczki to 2 500 000,00 zł.

Inwestycję realizuje  firma Miko-Tech Sp. z o.o. z Łazisk Górnych, wyłoniona  w drodze przetargu.